تمدید نرخ خرید تضمینی مشترکین در سال 1397

مصوبه زیر در سال 1397 تمدید گردید .

در راستای توسعه هرچه گسترده تراستفاده ازانرژی های تجدیدپذیر، تعرفه خریدتضمینی برق ازنیروگاههای تجدیدپذیر و پاک 19اردیبهشت ماه 1395 توسط مقام عالی وزارت نیرو ابلاغ گردید.این مصوبه براساس مستندات قانونی : ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و تصویب نامه شماره 153440/ت52375 ه مورخ 1394/11/21 هیئت وزیران ، ماده62 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت،بندهای (الف)، (د)، (ه) و (ز) ماده 1 قانون تأسیس وزارت نیرو و مواد 7 و12 قانون سازمان برق ایران ودر راستای اجرای وظایف قانونی وزارت نیرودرحوزه تجدیدپذیرهابه شرح زیرابلاغ گردیده است :

 ردیف

نوع انرژی 

مولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب

نرخ پایه خرید تضمینی برق(ریال بر کیلووات ساعت)

 

1

خورشیدی فتوولتاییک

 

با ظرفیت 100 کیلو وات و کمتر

 

7000

 

2 خورشیدی فتوولتاییک

با ظرفیت 20 کیلو وات و کمتر

8000

 


1. قرار داد خرید تضمینی برق از نیروگاه های موضوع این ابلاغیه برای یک دوره بیست ساله با نرخ های پایه یاد شده منعقد می گردد ، که در سال های قرارداد براساس ضریب موضوع ماده (3) تصویب نامه هیئت وزیران تعدیل می شود .
تبصره 1 : نرخ قرارداد برای کلیه نیروگاه های موضوع این ابلاغیه بجز نیروگاه های بادی ، از ابتدا ی ده ساله دوم تا پایان دوره قرارداد بعد از تعدیل موضوع ماده (3) تصویب نامه هیئت وزیران در عدد 0/7 ضرب می شود .
تبصره 2 : نرخ قرارداد برای نیروگاه های بادی که در دوره ده ساله اول دارای ضریب تولید 40درصد و بیشتر باشند ، از ابتدای دوره ده ساله دوم تا پایان قرارداد بعد از تعدیل موضوع ماده (3) تصویب نامه هیئت وزیران در عدد 0/4 و برای نیروگاه های با ضریب تولید کمتر از 20 درصد در عدد 1 و برای نیروگاه های با ضریب تولید بین 20 درصد تا 40 درصد در عددی متناسب ضرب می شود.
2. برای نیروگاه های متصل به شبکه توزیع ، موضوع تبصره (3) ماده (2) تصویب نامه هیئت وزیران ، نرخ خدمات انتقال به نرخ پایه افزوده می گردد.
3. دوره بیست ساله قرارداد خرید تضمینی برق از تاریخ شروع قرارداد آغاز و دوره پیشبرد و احداث نیروگاه را شامل می شود.در طول دوره قرارداد خرید تضمینی برق و پس از آن ، سرمایه گذار مجاز به فروش برق در داخل کشور در قالب قرارداد دو جانبه ، بورس انرژی ، بازار برق و یا هر قالب دیگر مورد تایید وزارت نیرو خواهد بود . صادرات برق نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک پس از دریافت مجوز جداگانه امکان پذیر است .
4. نرخ پایه خرید تضمینی برق از واحدهایی که با تجهیزات برخوردار از دانش فنی ، طراحی و ساخت داخل احداث می شوند ، متناسبا حداکثر تا 30 درصد بر اساس دستورالعمل موضوع تبصره ماده (6) تصویب نامه هیئت وزیران افزایش می یابد .
5. نرخ پایه خرید تضمینی برق در مواردی که متقاضی اقدام به انعقاد بیش از یک قرارداد احداث نیروگاه تجدیدپذیر می نماید ، با شرایط زیر تعیین می گردد:
الف- در اراضی واقع در یک پلاک اصلی و یا اراضی مجاور در دو پلاک اصلی مجاور ، نرخ پایه خرید از هر نیروگاه بر اساس مجموع ظرفیت پروانه ها تعیین میگردد.
ب- نرخ خرید از نیروگاه های متعلق به یک متقاضی که به یک پست انتقال ( و یا فوق توزیع) بلافصل غیر اختصاصی متصل شوند ، بر اساس مجموع ظرفیت آنها تعیین می گردد.
ج- در موارد خارج از موضوع بندهای "الف" و "ب" ، نرخ خرید برق هر نیروگاه مستقل از سایر نیروگاه ها و بر اساس ظرفیت همان نیروگاه تعیین می گردد. در هر صورت یک متقاضی می تواند پروانه احداث حداکثر دو نیروگاه را در اختیار داشته باشد.اعطای پروانه برای احداث نیروگاه های بعدی منوط به آغاز بهره برداری تجاری از نیروگاه های موضوع پروانه های احداث قبلی خواهد بود .
تبصره 1- اگر در طول دوره قرارداد مشخص شود که هر یک از بندهای "الف" و "ب" رعایت نشده است ، قرارداد خرید برق از نیروگاه بر اساس نرخ کمتر اصلاح شده و فروشنده ملزم به استرداد وجوه مازاد دریافتی به عنوان مطالبات خریدار وفق قرارداد خواهد بود .
تبصره 2- اشخاص حقوقی که سهامدار مشترک داشته باشند و نیز اشخاص حقیقی سهامدار اشخاص حقوقی ، یک متقاضی محسوب می شوند .

تبصره 3– در صورتی که ابلاغ قرارداد جدید پس از تحقق بهره برداری تجاری از قراردادهای قبلی صورت پذیرد ، حتی در صورت شمول شرایط موضوع بندهای "الف" و "ب" ، نرخ پایه خرید برق در قرارداد جدید صرفا بر اساس ظرفیت نیروگاه جدید تعیین می گردد.
6. تقاضای خرید تضمینی برق از سوی نیروگاه هایی که با استفاده از منابع مالی بلاعوض دولتی احداث شده اند ، ممنوع است .سرمایه گذار باید تضمین و تعهد کند که از منابع مالی بلاعوض دولتی در احداث نیروگاه استفاده نکرده است.
7. نرخ های موضوع این مصوبه برای قراردادهایی اعمال می شود که نیروگاه موضوع قرارداد طی حداکثر 30ماه برای انواع زیست توده ، زمین گرمایی و آبی کوچک ، حداکثر 24 ماه برای انواع بادی و بازیافت تلفات حرارتی در فرآیندهای صنعتی و حداکثر 15 ماه برای انواع خورشیدی از زمان ابلاغ قرارداد به بهره برداری تجاری برسد. در صورت تاخیر ، آخرین نرخ پایه مصوب وزارت نیرو در تاریخ شروع بهره برداری تجاری و یا نرخ مذکور در قرارداد هر کدام که کمتر باشد ، برای دوره باقیمانده قرارداد ملاک عمل خواهد بود .
تبصره1: در صورت تاخیر در بهره برداری تجاری از نیروگاه به مدت حداکثر 9 ماه نسبت به زمان های مذکور ، سازمان انرژی های نو ایران مجاز است قرارداد خرید تضمینی برق این نیروگاه را فسخ و پروانه احداث آنها را لغو و برای استرداد اراضی دولتی که برای احداث نیروگاه در نظر گرفته شده است ، از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید. در صورت بهره برداری از بخشی از ظرفیت نیروگاه ، ظرفیت پروانه احداث و قرارداد متناسبا تقلیل یافته و باقیمانده اراضی دولتی مسترد می گردد.
تبصره2: سرمایه گذارانی که قرارداد آنها از سوی سازمان انرژی های نو ایران فسخ می شود ، تا دو سال پس از ابلاغ فسخ ، درخواست قرارداد جدید آنها مورد بررسی قرار نمی گیرد.
8. وزارت نیرو سیاست توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک به میزان حداکثر 2000 مگاوات در سال توسط بخش غیردولتی را دنبال می کند . سازمان انرژی های نو ایران موظف است تمهیدات متناسب برای تحقق این سیاست را اتخاذ نماید.

9. وزارت نیرو سیاست کاهش تدریجی نرخ های خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را به صورت متناسب با افزایش ظرفیت این نیروگاه ها در کشور و با در نظر گرفتن منابع مالی قابل تامین دنبال می کند . کاهش نرخ صرفا در قراردادهای جدید اعمال خواهد شد .


برچسب ها :