advertise

مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها (ارز دیجیتال)

مقررات تامین برق رمز ارزها

واژه های اختصاصی مورد استفاده در این مصوبه به شرح زیر تعریف می گردند:
مرکز استخراج رمزارزها:
واحدی که، با اخذ مجوزهای لازم (موضوع ماده ۲ مصوبه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه ـ مورخ ۹۹/۵/۱۳ هیئت وزیران) از انرژی الکتریکی برای استخراج (ماینینگ) فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده استفاده می نماید.


کل اوقات سال ، بر اساس شرایط تامین برق، به سه دسته به شرح زیر، تقسیم می شوند:

به دوره های زمانی اطلاق میگردد که به دلیل عدم کفایت ظرفیت تولید در مقایسه با اوج بار درخواستی، احتمال بروز خاموشی وجود دارد. حداقل میزان این اوقات برابر با ۳۰۰ ساعت است. تعیین و اعلام این اوقات توسط شرکت توانیر انجام می شود.

اوقاتی از سال به میزان حداکثر ۲۷۰۰ ساعت که توسط شرکت توانیر و براساس محدودیتهای تامین سوخت نیروگاهها، عرضه برق و سایر قوانین و مقررات در کشور تعیین و اعلام می گردد. این اوقات خارج از اوقات نوع یک (اوج بحرانی) در نظر گرفته می شود.


شامل کلیه اوقات سال به جزء اوقات نوع یک (اوج بحرانی) و دو (محدودیت دار) است.

سندی است که بنا به درخواست متقاضی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مرجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت) صادر شده و دارنده ی سند، در دوره اعتبار آن، می تواند اقدام به سرمایه گذاری در زمینه استخراج رمزارزها (ایجاد زیرساخت ها و مرکز استخراج رمزارز، ورود دستگاه های استخراج و اخذ انشعاب برق) نماید.

مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مرجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت) صادر میشود و بیانگر ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج رمزارزها در مکانی معین است.


مجموع تاسیسات به هم پیوسته انتقال، فوق توزیع و توزیع نیروی برق را شامل میشود. منظور از عبارت “شبکه سراسری” و “شبکه وزارت نیرو” (موضوع بند (۴) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ هیئت وزیران و تبصرههای ذیل آن)، همین مفهوم است.

جامعه ای از استخراج کنندگان رمزارزها که عمدتا با هدف حداقل سازی هزینه های پردازش، منابع (قدرت پردازشی) خود را برای استخراج رمزارزها گرد هم می آورند.

شرکت برق منطقه ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد.


نیروگاههای تجدیدپذیر

نیروگاههائی که از منابع انرژی تجدیدپذیر زیست توده، بادی، خورشیدی، انرژی حاصل از بازیافت حرارت در فرایندهای صنعتی، زمین گرمائی، آبی (تا ظرفیت ده (۱۰) مگاوات) برای تولید برق استفاده می کنند.

نیروگاههای حرارتی

شامل نیروگاه هائی (اعم از نیروگاههای بزرگ یا مولدهای پراکنده) است که با استفاده از منابع انرژی فسیلی، نسبت به تولید انرژی الکتریکی اقدام می نمایند. سایر عبارتها و واژه ها، مطابق مقررات جاری ابلاغی وزارت نیرو خواهد بود.

نحوه تامین برق مراکز استخراج رمزارزها

تامین برق مراکز استخراج رمزارزها مشروط به تدارک و ارائه مجوز معتبر میباشد. تامین برق این دسته از متقاضیان، به یکی از چهار روش تامین برق از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر«، »تامین برق از طریق سرمایه گذاری در بهینه سازی،تامین برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی« و یا »اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق«، صورت خواهد گرفت. در هر حال، شرایط اختصاصی تامین برق این گروه از متقاضیان به شرح زیر خواهد بود:


تامین برق از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر

مراکز استخراج رمزارز، با هر میزان قدرت، می توانند برق مورد نیاز خود را از محل تولید مولدهای تجدیدپذیر تامین نمایند. در این حالت، تخصیص تمام انرژی تولیدی نیروگاه تجدید پذیر برای استخراج رمز ارز بلامانع است. در عین حال، چنانچه انرژی مورد نیاز متقاضی بیش از تولید مولد تجدیدپذیر متعلق به (یا طرف قرارداد) متقاضی باشد، انرژی مازاد مورد نیاز توسط شرکت برق تامین می شود. انرژی دریافت شده از شبکه توسط متقاضی، می بایست در سایر اوقات با شبکه تهاتر گردد


تبصره۱: در صورت درخواست متقاضی، شرکتهای برق مجازند بدون دریافت هزینه های عمومی برقراری انشعاب، به مراکز استخراج رمزارزها که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر تامین می کنند، انشعاب برق پشتیبان واگذار نمایند. تبصره ۲: در مواردی که تامین برق از طریق انعقاد قرارداد بانیروگاه تجدیدپذیر صورت می گیرد ، مدت قرارداد مضرب صحیحی از سال ( میزان مصرف ثابت در طول سال) خواهد بود.

تبصره ۳: پس از کسر مصرف اختصاص یافته به استخراج رمز ارز و تهاتر میزان انرژی دریافتی از شبکه، چنانچه خالص برق تزریق شده به شبکه مثبت باشد، مطابق مقررات حاکم بر خرید تضمینی برق تجدید پذیر، توسط ساتبا خریداری و در صورت منفی بودن، صورتحساب آن، مطابق نرخ های فروش برق به مراکز استخراج رمزارزها، توسط شرکت صادر و بهای آن دریافت می گردد. تبصره ۴: چنانچه محل نیروگاه تجدیدپذیر مجزا از محل مصرف برق برای استخراج رمز ارز باشد، هزینه ترانزیت از نیروگاه تجدیدپذیر به محل مصرف، مطابق مقررات جاری وزارت نیرو از متقاضی دریافت خواهد شد.


تامین برق از طریق سرمایه گذاری در بهینه سازی

به منظور بهبود بهره وری انرژی الکتریکی و تشویق سرمایه گذاری با هدف بهینه سازی، متقاضی می تواند در این حوزه سرمایه گذاری نماید. معادل صرفه جوئی انرژی ناشی از اجرای این طرح ها، بر اساس دستورالعمل ابلاغی شماره ۳۵۰/۴۱۲۸۴/۹۹ مورخ ۹۹/۱۰/۲۹ وزارت نیرو (تصویر پیوست)، برای تامین برق مراکز استخراج رمز ارز در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.


تامین برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی

در این حالت:
*متقاضی صرفا” مجاز است انرژی الکتریکی مورد نیاز را با انجام سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت جدید تولید برق از مولدهای حرارتی، تامین نماید.
*اتصال به شبکه و واگذاری انشعاب برق پشتیبان به مراکز استخراج رمزارزها که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاههای حرارتی جدیدالاحداث تامین میکنند، ممنوع است.
*بهای سوخت برای تولید برق مولدهای حرارتی تامین کننده برق برای استخراج رمز ارز تابع مقررات مصوبه هیئت وزیران تعیین می گردد.


در این حالت، واگذاری انشعاب متکی به مقررات ابلاغی وزارت نیرو و مشروط به رعایت موارد زیر، خواهد بود:
*انشعاب با قدرت ۳۰ تا ۲۵۰ کیلووات از طریق نصب پست فشار متوسط به هزینه متقاضی واگذار میشود.
*انشعاب با قدرت یک مگاوات و بیشتر از طریق فیدر اختصاصی واگذار می شود.
*تغییر کاربری انشعابهای موجود به منظور فعالیت برای استخراج رمزارزها، مشروط به “اصلاح مجوز موجود” و یا “ابطال آن و اعطای مجوز جدید” امکان پذیر است.
*تفکیک تمام یا بخشی از انشعاب موجود جهت تخصیص بخشی از قدرت برای استخراج رمزارزها تنها در صورت صدور و ارائه مجوز مجزا، جداسازی کامل مکان مختص استخراج رمز ارز و تفکیک کامل شبکه برق داخلی (تا سقف ظرفیت مجاز برای بهره برداری استخراج رمز ارز) میسر است.
*در کلیه حالات شرکت برق موظف است نسبت به نصب وسایل اندازه گیری هوشمند، به هزینه متقاضی ، اقدام کند.
*از متقاضیان انشعاب مراکز استخراج رمز ارز وجهی تحت عنوان هزینههای عمومی برقراری انشعاب دریافت نخواهد شد. بر همین اساس، در صورت جمع آوری انشعاب نیز وجهی به آنها مسترد نخواهد شد.
تبصره: در هر یک از حالت های چهار گانه ی تامین برق این گروه از متقاضیان، چنانچه در ساعات اوج بحرانی اعمال محدودیت در تامین برق الزامی شود، مطابق اولویت های اعلام شده از سوی وزارت نیرو اقدام خواهد شد.


تعرفه برق مراکز استخراج رمزارزها

*بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با ۱۶۵۷۴ ریال تعیین می گردد. تبصره۱: به منظور مدیریت مصرف برق، استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارزها در اوقات نوع یک (اوج بحرانی) ممنوع است. در اوقات نوع دو (محدودیت دار) بهای هر کیلووات ساعت انرژی برق با ضریب دو (۲) و در اوقات نوع سه (عادی) با ضریب نیم (۰/۵) محاسبه و دریافت می شود. تبصره۲: نرخ فوق براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، هر سه ماه یک بار توسط شرکت توانیر اصلاح و به روزرسانی شده و گزارش آن برای وزارت نیرو ارسال می شود.
*بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت با ۲۰ درصد تخفیف و از سطوح ولتاژ ۱۳۲، ۶۶ و ۶۳ کیلوولت با ۱۲ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می گردد.
*علاوه بر بهای انرژی ، سایر هزینه ها (از قبیل آبونمان، تجاوز از قدرت، عوارض برق، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) حسب مورد و براساس ضوابط و مقررات مربوطه، محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره: قرارداد واگذاری انشعاب برق بر اساس قدرت نهایی مندرج در جواز تأسیس، که در پروانه بهره برداری تحت عنوان قدرت مورد استفاده برای استخراج رمزارز درج خواهد شد، منعقد میگردد. با اینحال، مبنای محاسبه بهای برق تا تاریخ ارائه پروانه بهره برداری، قدرت مندرج در جواز تأسیس برای دوره ساخت می باشد. پس از آغاز بهره برداری و ارائه پروانه بهره برداری، بهای برق بر اساس قدرت نهایی مندرج در پروانه بهره برداری محاسبه و دریافت می شود. در صورت نیاز به راه اندازی آزمایشی و تجاوز از قدرت برق دوره احداث برای مدت محدود، با اعلام وزارت صمت در طول دوره مذکور مبنای محاسبه تجاوز از قدرت، قدرت نهایی انشعاب (قدرت مورد استفاده برای استخراج رمزارز) خواهد بود.
*برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها که بر اساس تائید مراجع ذیصلاح به استخرهای استخراج داخل کشور متصل می شوند علاوه بر تخفیفهای ولتاژ اتصال، مشمول ۱۵ درصد تخفیف می باشند. فهرست مراجع ذی صلاح متعاقبا توسط وزارت نیرو اعلام خواهد شد.
*به منظور تضمین پرداخت بهای برق مصرفی مشترکین دارای قرارداد تامین برق یا قرارداد پشتیبان، شرکت برق باید، متناسب با قدرت انشعاب یا بر اساس برآورد مابه التفاوت میزان مصرف و تولید مشترک، تضمین معتبر از مشترک دریافت نماید


*شرکت های برق باید به طرق ممکن افراد متخلفی را که با استفاده غیرمجاز از شبکه برق و یا با داشتن انشعاب برق مجاز بدون دارا بودن مجوز معتبر اقدام به استخراج رمز ارز مینمایند، شناسایی و ضمن قطع جریان برق این گونه استفادهکنندگان، نسبت به اخذ هزینه برق مصرفی، خسارات وارده و معرفی متخلفین به مراجع قضایی با توجه به ماده »۱« قانون استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، اقدام نمایند.
*شرکت توانیر موظف است، نحوه اعمال محدودیت (بازه های زمانی) مربوط به مجموع ساعات اوج مصرف را اطلا عرسانی نماید. تبصره: با عنایت به نصب وسایل اندازه گیری هوشمند، شرکت برق موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اعمال محدودیت مربوط به ساعات اوج مصرف (قطع جریان برق مشترکین مراکز استخراج رمز ارز) به طور خودکار صورت پذیرد.
*شناسایی متخلفین مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز مشمول دریافت پاداش خواهد بود. نحوه تعیین مقدار پاداش و سایر موارد مربوطه در دستورالعمل این بند، که بنا به پیشنهاد شرکت توانیر توسط معاون امور برق و انرژی ابلاغ می گردد، مشخص می شود.
در وبسایت بهین نیرو با همه چیز درباره استفاده از پنل های خورشیدی نیز آشنا شوید. پس همین حالا برای دریافت مشاوره یا خرید انواع پنل خورشیدی با کارشناسان ما در مجموعه بهین نیرو تماس حاصل فرمایید.

انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.